วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัดที่1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง:
1.การสื่อสารข้อมูลคือการเเลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ                                
2.พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
3.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5.เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6.ประโยนช์ของ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดที่2 อธิบายหลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง:
1กระบวนการเทคโนโลยีสาระสนเทศเช่น การรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การประมวลผลเพื่อให้ได้สาระสนเทศที่นตำมาใช้ในการตัดสินใจการเผยแพร่สาระสนเทศ
2.กาแก้ปัญหาเทคโนโลยีสาระสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นชั้นตอน
โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสาระสนเทศมาช่วย
3.การใช้คอมพิวเตอร์ในการเเก้ปัญหาทำได้โดยการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ หรือการเขียนโปรแกรม
4.วิธีการแก้ปัญหามีขั้นตอน  ดังนี้
- วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
-การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน
-การดำเนินการแก้ปัญหา
-การตรวจสอบปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
:
1. ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต
2. การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น
- อีเมล
- blog
- การโอนแฟ้มข้อมูล
- การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล (search engine)
- การสนทนาบนเครือข่าย
3. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
- ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคม
- มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต
ตัวชี้วัดที่ 4.ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :
1. ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน์
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ประยุต์ทั่วไป และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
3. ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน เช่น บีบอัด ขยาย โอนย้ายข้อมูลตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์
4. ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน เช่น ใช้โปรแกรมในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูลใช้โปรแกรมช่วยค้นหาคำศัพท์ หรือความหมาย ใช้โปรแกรมเพื่อความบันเทิง